Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : กิจกรรมโครงการการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศของวิทยาลัยนครราชสีมา (NMC Knowledge Management for Being the Best Practices)

รายละเอียดกิจกรรม : กิจกรรมโครงการการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศของวิทยาลัยนครราชสีมา (NMC Knowledge Management for Being the Best Practices) วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา โดย รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และผศ.ดร.สำราญ บุญเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม มีบทความที่ส่งเข้านำเสนอทั้งหมด 11 เรื่อง ดังนี้
 1. เพลงโคราช : พัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบัน
 2. เรื่องเล่าจากบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา
 3. การดำเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 4. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 5. NMC Creative Human Libarary
 6. พืชสมุนไพรในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
 7. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน
 8. การจัดการศึกษาแบบภาคีหุ้นส่วน : แนวทางปฏิรูปการศึกษา
 9. Research and Analysis of the Ebony Pill for the Complex Disease Clinical Treatment
 10. ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จังหวัดนครราชสีมา
 11. การเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

 
 
Untitled Document