Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 (The 6th NMCCON 2019) สังคมผู้สูงวัย : โอกาสและความท้าทายของอุดม ศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562 วิทยาลัยนครราชสีมาได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 (The 6th NMCCON 2019) “สังคมผู้สูงวัย : โอกาสและความท้าทายของอุดม ศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มาเป็นประธานเปิดงาน รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมาเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก พร้อมด้วยตัวแทนจากสถาบันในเครือข่ายอีก 7 สถาบัน และผู้ทรงเกียรติเข้าร่วมงาน และในงานได้มีการปฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง "ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต" โดยอาจารย์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ นักวิชาการอิสระ นักพูด นักเขียน เป็นผู้นำเสนอแนวคิดด้านการเรียนรู้ และผู้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการการศึกษา ของประเทศ มากกว่า15 ปี ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ทำให้ได้รับเชิญไปพูดและฝึกอบรมหลักสูตร ปฏิบัติการ Creative Plus ให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Thailand and Creative Design Center (TCDC), Roche Thailand, Abbott Thailand, Rightman Ltd., มหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ เป็นผู้ร่วมทางานวิจัย Creativity-Based Learning (CBL) ซึ่งเป็น แนวทางการ สอนเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21 และพัฒนาระบบห้องเรียนแห่งอนาคต ได้อบรมปฏิบัติการการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานให้คณะอาจารย์และ ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ

วิทยาลัย นครราชสีมา มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้ พ.ศ.2562 นี้นับเป็นครั้งที่ 6 โดยกำหนดจัดในวัน เสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานด้านการวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากงานวิจัยในวงกว้าง และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัย องค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยรวบรวม ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

การนำเสนอผลงานทางวิจัยรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ในห้องประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในบริเวณจัด นิทรรศการการประชุม การนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มสาขา
  1. การศึกษาและวัฒนธรรม
  2. บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว
  3. กฎหมาย การเมือง และการปกครอง
  4. คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
  6. วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

 
 
Untitled Document