หน้าหลัก  |   โครงสร้างงานทะเบียน  |   บุคลากร  |   แบบฟอร์มชุดครุย  |         
วิทยาลัยนครราชสีมา
   บริการนักศึกษา  
   E-Learning  
   รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  
   ตรวจสอบผลการเรียน  
   ลงทะเบียนเรียน  
   ขอทำบัตรนักศึกษาออนไลน์  
     
 
   บริการอาจารย์  
   รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
   แต่ละรายวิชา
 
     
 
   เอกสารดาวน์โหลด  
   แบบฟอร์ม ใบคำร้อง  
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา ทศตา
นายทะเบียน
 
นางสุชญา ส่องแสง
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
 
นายชัยนาจ สนสระน้อย
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล
 
นางสาวเทพรัตน์ จงรักษ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล
 
     
 
 
 
Untitled Document