Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
 
 มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก ครั้งที่ 5
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
 พิธีตั้งศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน ศาลพระพรหม พระภูมิ และศาลเจ้าที่ วิทยาลัยนครราชสีมา
 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562
 พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 พิธีทำบุญ และผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยนครราชสีมาปราศัย เนื่องในวันครบรอบ ๑๕ ปี แห่งการสถาปนา วิทยาลัยนครราชสีมา
 พิธีสักการะพระพุทธโสธรและศาลพระภูมิ และไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำวิทยาลัยนครราชสีมา เนื่องในวันครบรอบ ๑๕ ปี แห่งการสถาปนา วิทยาลัยนครราชสีมา
 พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และวันครบรอบ ๑๕ ปี แห่งการสถาปนา วิทยาลัยนครราชสีมา
 กิจกรรมวันเข้าพรรษาถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๒
 พิธีอาจาริยบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
 พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562
 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562
 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศกราช ๒๕๖๒
 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยนครราชสีมา
 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 (The 6th NMCCON 2019) สังคมผู้สูงวัย : โอกาสและความท้าทายของอุดม ศึกษา
 กิจกรรมโครงการการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศของวิทยาลัยนครราชสีมา (NMC Knowledge Management for Being the Best Practices)
 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 งานบริการวิชาการระดับสถาบัน ของทั้ง 8 คณะ วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่
 กีฬาสีสานสัมพันธ์บุคลากร และ NMC Family Happy New Year 2019
 กิจกรรมโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ " อินทนิลเกมส์ " ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2561

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next 
 
 
Untitled Document